تصور می کنید سلامت هستید؟ میتوانید با این آزمایش حجم ریه های خودتان را آزمایش کنید. چقدر می توانید هوا در ریه ها نگه دارید؟ با چند قلم ابزار ساده می توانید این آزمایش را انجام دهید.

موارد مورد نیاز:

·بطری پلاستیکی بزرگ

· آب
·لوله پلاستیکی تمیز
·سینک اشپزخانه

دستور العمل1. از تمیزی لوله مطمئن شوید.2. 10 سانتی متر آبی در سینک بریزید.3. بطری را پر از آب کنید.4. دستتان را بالای بطری بگیرید، تا آب از آن نریزد ولی ان را برعکس می کنید.5. بطری را برعکس کنید. سر بطری را درون آب فرو ببرید. ولی دستتان همچنان روی در بطری باشد.6. یک سر لوله را وارد بطری کنید.7. یک نفس همیف بکشید.8. تا آنجا که می توانید از سر دیگر لوله در آن بدمید.9. حجم هوایی که از ریه هایتان دمیده می شود که اندازه بگیرید.10. قبل از اتمام آزمایش همه جا را تمیز کنید.
چه اتفاقی می افتد؟وقتی در لوله می دمید، هوای ریه های شما جای آب را در بطری می گیرد. اگر قبل از اینکار نفس عمیقی کشیده باشید، حجم آبی جابه جا شده همان حجم هوای ریه های شماست. اگر این حجم زیاد باشد، بدین معناست که با سرعت بیشتری اکسیژن در بدن شما در جریان است. توان ریه های شما به طور طبیعی با رشدتان افزایش می یابد ولی ورزش به خودی خود عامل افزایش سرعت جریان اکسیژن در بدن شما می شود.