ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﻃﺮح، از زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟـﺮا و ﭙﺲ راه اﻧﺪازي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

برای دانلود کلیک کنید

فایل پی دی اف می باشد

منبع : www.tak11.tk
شرکت سازنده : شرکت مهندسی راهکار اندیشان